คู่มือสอบครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์                                                                                *แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                       *แนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา                     *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                      *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  *พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                                                                                 *แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                          *แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                    *ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563                         *การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                              *การศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต/ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน                                                                                    *การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                    *การจัดทำฐานข้อมูล                                                                                                    *การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย                                                            *การดำเนินงาน กศน.ตำบลและบทบาทภารกิจ ของครู กศน. ตำบล                                                                                    

คู่มือสอบครู กศน. ตำบล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร BC-31281

280฿

รหัสสินค้า: KP-31281 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบครู กศน. ตำบล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร BC-31281
สารบัญ
*แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์                                                                                 *แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                         *นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                               *นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                    *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                    *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546         *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                               *การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                              *การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                    *การจัดทำฐานข้อมูล                                                                                                    *การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน                                                                                    *การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                          *การติดตามประเมินผลโครงการ และรายงานผลโครงการ                                                          *ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                       *เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                                                               *แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                *การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                        *แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงาน  โครงการ                                                                       *การพัฒนาหลักสูตร                                                                                                     *แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร                                                                                  *การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย                                                            *บทบาทภารกิจ ของครู กศน. ตำบล                                                                                   *แนวข้อสอบ หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้