คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูกศน. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูกศน. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สารบัญ
*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                     *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                     *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                     *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                    *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546          *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ พนักงานราชการ พ.ศ. 2554                                                                                            *แนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน                                                                          *การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                              *การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                   *การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ                                                                                                 *การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน                                                       *การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                          *การประเมินโครงการ และรายงานผลโครงการ                                                                      *ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                       *เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                                                               *แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                *การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                        *แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงาน  โครงการ                                                                       *การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                               *แนวข้อสอบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                     *บทบาทภารกิจ ของครู กศน. ตำบล                                                                                   *แนวข้อสอบ หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้                                                                        

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา

รายละเอียด

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา
สารบัญ
***ความรู้ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน *แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                  *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                     *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                *แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564                                   *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                              *ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ที่เกี่ยวกับงาน กศน.                                                       *(ร่าง)นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                     *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                     *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546          *แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                   *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                    *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและความมั่นคงของชาติ       ***ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน *บทบาทภารกิจของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ                                                           *การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสถาบันศึกษาปอเนาะ                                                                    *การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน                                                       *การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                        *แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงาน  โครงการ                                                                       *การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                    *การจัดทำฐานข้อมูล                                                                                                    *การติดตามประเมินผลโครงการ และรายงานผลโครงการ                                                          *ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                            

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูกศน. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูกศน. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา
สารบัญ
***ความรู้ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน *แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                  *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                     *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                *แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564                                   *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                              *ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ที่เกี่ยวกับงาน กศน.                                                       *(ร่าง)นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                     *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                     *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546          *แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                   *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                    *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและความมั่นคงของชาติ       ***ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน *บทบาทภารกิจของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน                                                           *การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                              *การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน                                                       *การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                        *แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงาน  โครงการ                                                                       *การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                    *การจัดทำฐานข้อมูล                                                                                                    *การติดตามประเมินผลโครงการ และรายงานผลโครงการ                                                          *ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                            

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สำนักสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดปัตตานี ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สำนักสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดปัตตานี ปี 2561
สารบัญ
*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                      *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                    *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                                                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                    *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                               *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                               *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                              *นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                          *การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                              *การเรียนรู้ตามอัธยาศัย                                                                                                *การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                                            *การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                   *ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                       *ความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนสำหรับตำแหน่งครูอาสาสมัคร                                            *หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้                                                                                   *แนวข้อสอบ หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้                                                                 *แนวข้อสอบ จิตวิทยาและการแนะแนว                                                                           *การจัดทำฐานข้อมูล                                                                                                    *การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป                                                                                *การใช้ Program Microsoft Word พร้อมข้อสอบ                                                                 *การใช้ Program Microsoft Excel พร้อมข้อสอบ                                                                  *การใช้ Program Microsoft Power Point พร้อมข้อสอบ                                                         *การใช้ Outlook Express พร้อมข้อสอบ                                                                           *เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและความมั่นคงของชาติ