คู่มือนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมสหกรณ์

260฿

รายละเอียด

คู่มือนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมสหกรณ์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                   *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสหกรณ์                                                                          *การวางแผน                                                                                                            *การติดตามประเมินผล          *การเขียนโครงการ                                                                                               *แนวข้อสอบ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                            *แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและ สังคม