คุ่มือสอบตำแหน่งบุคลากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

260฿

รายละเอียด

คุ่มือสอบตำแหน่งบุคลาการ กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา                                                                                                   *แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                    *พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                        -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                      *ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                          *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                   *การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                               *การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                      *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                            *การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                             *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                   *การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                                                                           *การออกจากงาน                                                                                                       *การคุ้มครองระบบคุณธรรม                                                                                                  -เจาะข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                           -เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.                                                                                     -เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.                                                                                     -เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.                                                                                     -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม