คุู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คุู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์ ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์                                                                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                                       *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *นโยบายประเทศไทย 4.0                                                                                              *ระบบราชการ 4.0                                                                                                      *ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล                                                                                   *มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 –2561)                                              *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    *การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *เจาะข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                            *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                        *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                        *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                        *การใช้โปรแกรม Microsoft Office *Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                              *Microsoft  Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                              *Microsoft  PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                        *Microsoft  Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                  *การใช้งานอินเทอร์เน็ต                                                                                                          *เจาะข้อสอบ ความรู้ภาษาอังกฤษ