BC-8035 เจ้าพนักงานการพาณิชย์ ปฏิบัติงาน คู่มือเตรียมสอบ

180฿

รายละเอียด

BC-8035 เจ้าพนักงานการพาณิชย์ ปฏิบัติงาน คู่มือเตรียมสอบ

สารบัญ
-ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมหลัก
-ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ
-ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
-ประวัติความเป็นมาของ WTO
-ประวัติความเป็นมาของ AEAC
-ทำความรู้จักกับ ASEAN
-ความเป็นมาของ APEC
-นโยบายและความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ
-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
-นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
-ความร่วมมือด้านการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
-ความรู้เกี่ยวกับสินค้ามาตรฐานตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าขาออก
พ.ศ.2503 และฉบับที่แก้ไข (ฉบับที่ 2)
-แนวข้อสอบ
ราคา 180 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ