คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                      *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *การประสานงานและการบริการ                                                                                       *การบริหารจัดการโครงการ                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                           *การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการจัดทำแผนงาน                                                                           *แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                         *แนวข้อสอบ งานเอกสาร                                                                                           *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                            *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน                                                                         *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                            *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                            *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                             

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ปี 63 รูปเล่ม:เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                                       *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ                                                                              *ความรู้เรื่องการประสานงาน                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                  *แนวข้อสอบ งานเลขานุการ                                                                                                 *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน                                                                         *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                            *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                            *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                            *แนวข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจ สังคม                                                            

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                     *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการจัดทำแผน                                                                                *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *การติดตามประเมินผล                                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                            *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                            *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                            *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3                                                                             

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                                       *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                                *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                       *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ                                                                              *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                  *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.                                                                 

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                                       *แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                        *แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                        *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                             *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ                                                                              *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                *แนวข้อสอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                     

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ปี 63

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *การประสานงานและการบริการ                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *การบริหารจัดการโครงการ                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                           *การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                               *แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                         *แนวข้อสอบ งานเอกสาร                                                                                           *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                            *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน                                                                               *แนวข้อสอบ แนวข้อสอบความรู้ด้านการจัดการงานทั่วไป                                                       *แนวข้อสอบ งานบริหารเอกสาร                                                                                       *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                            *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์               

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ปี 63

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *การประสานงานและการบริการ                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *การบริหารจัดการโครงการ                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                           *การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                               *แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                         *แนวข้อสอบ งานเอกสาร                                                                                           *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                            *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน                                                                               *แนวข้อสอบ แนวข้อสอบความรู้ด้านการจัดการงานทั่วไป                                                       *แนวข้อสอบ งานบริหารเอกสาร                                                                                       *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                            *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์               

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ปี 2563 รูปเล่ม : เป็๋นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                                         *พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550              *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                     *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6. พ.ศ. 2562                                      *ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2557                                     *แนวข้อสอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9. พ.ศ. 2557                                   *ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การลงของพนักงานมหาวิทยาลัย          *ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552    *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป *การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ                                                                        *การประสานงานและการบริการ                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                        *แนวข้อสอบงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                         *แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                                      *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                    *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมประมง ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมประมง ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง                                                                                            *พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558                                                                                        *แนวข้อสอบพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                 *ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมประมงและกองตรวจการประมง                                                     *การจัดทำแผนปฏิบัติงาน                                                                                              *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                           *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                                                                                            

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน                                                                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานสถิติ การบันทึกข้อมูลด้านสถิติ                                                                  *การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                   *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word                                                                    *แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel                                                                     *แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint                                                              *แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม  Outlook Express                                                                   *แนวข้อสอบ Outlook Express                                                                                    *แนวข้อสอบ Internet                                                                                             *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                         *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                 *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดสตูล รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง                                                                                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานสถิติ การบันทึกข้อมูลด้านสถิติ                                                                  *การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                    *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word                                                                    *แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel                                                                     *แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint                                                              *แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                                              *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                         *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                 * แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                           *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมป่าไม้ ใช้ได้ทั้ง ปวช.และ ม.3

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมป่าไม้  ใช้ได้ทั้ง ปวช.และ ม.3 รูปเล่ม : รูปเล่มเป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                        *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                        *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                                *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้ด้านการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล                                                                     *แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                                            *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                               *แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                 *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                         *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                         *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ปี 2562 BC-34121

270฿

รหัสสินค้า: KP-34121 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ปี 2562 BC-34121 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ                                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                               *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551                                                                               *กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติม ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547                                                                                                                *ข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนร่วมกันหรือการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ในคดีพิเศษระหว่างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร พ.ศ.2547                    *ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษเรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ   *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                              *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                         *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                               *แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน                                                                      *แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ                                                                        *แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ                                                                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                              

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ BC-34220

270฿

รหัสสินค้า: KP-34220 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ BC-34220 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                    *แนวข้อสอบ  พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                      *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                         *การประสานงาน                                                                                                        *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint)                        *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                        *แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                                    *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                   *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                   *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                                    

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย กรมป่าไม้

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย กรมป่าไม้ รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                            *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                              *ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                 *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                       *งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                               *นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ                                                                                                *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *การจัดทำงบประมาณภาครัฐ                                                                                          *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2                                                                          

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านคดีการเงิน การธนาคาร และการฟอกเงิน) กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ปี 2562 BฺB-120

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านคดีการเงิน การธนาคาร และการฟอกเงิน) กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ปี 2562 BฺB-120 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ                                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                               *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551                                                                               *กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติม ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547                                                                                                                *ข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนร่วมกันหรือการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ในคดีพิเศษระหว่างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร พ.ศ.2547                    *ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษเรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ   *แนวข้อสอบประมวลกฎหมาย                                                                                                                       *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                            *แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน      *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553                                                                                                                *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553                                                                         *ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544                   *แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                *แนวข้อสอบหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                *แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ                                                                        *แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ                                                                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์     

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บังคับคดี สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บังคับคดี สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์                                                                  *แนวข้อสอบ (ด้านการคิดคำนวณและเหตุผล)                                                                 *แนวข้อสอบ ภาษาไทย (การเข้าใจภาษาไทย)                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์                                                                              *สาระสำคัญตามประมวลกฎหมายอาญา  และคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ                                                 *แนวข้อสอบ อัตนัย                                                                                               *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                  *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                  *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                                             *แนวข้อสอบความรู้รอบตัว                                                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                                                                         

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด                                      *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้งานระบบฐานข้อมูล                                                             *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป                                     *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint , Internet)              *ความรู้ด้านการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูล                                                                      *แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์                                                                  «แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                      *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป                                                                                  *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง#

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด                                      *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้งานระบบฐานข้อมูล                                                             *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป                                     *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint , Internet)              *ความรู้ด้านการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูล                                                                      *แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์                                                                  «แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                      *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป                                                                                  *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี ปี 2562 ฺBC-33742

270฿

รหัสสินค้า: KP-33742 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี ปี 2562 ฺBC-33742
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                          *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ                                             *แนวข้อสอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                                                                         *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                             *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                   *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                                            

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน      *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณ                                                               *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล                                                                       *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ (ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่องๆ)                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558                                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              * ความรู้ด้านการจัดเก็บ บันทึกข้อมูล                                                                                  *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                      *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , Powerpoint)   *แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                              *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                        *แนวข้อสอบ งานเอกสาร                                                                                       *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2562 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ                                                                         «แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7. พ.ศ. 2562                          «แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                     «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *การประสานงาน                                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                               *การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                              *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                      *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                       *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                                       «แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                   «แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel ,PowerPoint ,Internet)                      «แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                                 «แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                             «แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                             «แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                             «แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                              

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2562 BC-33933 # รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รหัสสินค้า: KP-33933 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2562 BC-33933  รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                                  1       «แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          4       «แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             42 *พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562                                                   59 *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                66       «แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                             77 *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      83       «แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                  103 *แผนการปฏิรูปประเทศ                                                                                                112 *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       140 *แผนงาน การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                              146 *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    159 *การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 165 *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               172 *การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 182 *การติดตามและประเมินผลนโยบายและโครงการ                                                                   199       «แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                              222       «แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                              245       «แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                              265 *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             275      

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน *นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                      *ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                              *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                 *การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                          *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                      *การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                  *การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                  *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                             «แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                   «แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                           «แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                      «แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                      «แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ ปี 2562 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ ปี 2562 รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                            *พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                                                   «แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                            *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552                                       «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552                 *ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา                                   «แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา ชุดที่ 1.        «แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา ชุดที่ 2.    *พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                                «แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562                                                                             *ความรู้ด้านการตลาด                                                                                                       «แนวข้อสอบ การตลาด ชุดที่ 1.                                                                                       «แนวข้อสอบ การตลาด ชุดที่ 2.                                                                                   *ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                                  «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                                   «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บังคับคดี สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง#

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บังคับคดี สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์                                                                  *แนวข้อสอบ (ด้านการคิดคำนวณและเหตุผล)                                                                 *แนวข้อสอบ ภาษาไทย (การเข้าใจภาษาไทย)                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์                                                                              *สาระสำคัญตามประมวลกฎหมายอาญา  และคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ                                                 *แนวข้อสอบ อัตนัย                                                                                               *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                  *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                  *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                                             *แนวข้อสอบความรู้รอบตัว                                                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                                                                         

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมหม่อนไหม ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมหม่อนไหม ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม                                                                                         *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                             *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การใช้เทคโลยีเพื่อการบริหารจัดการ                                                                                  *การวางแผนยุทธศาสตร์                                                                                               *ความรู้ด้านการจัดการงานทั่วไป                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                  *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                          *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพิธีการ                                                                                        *ความรู้ด้าน งานรับรองต่างๆ                                                                                          *ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                           *ความรู้ด้านการเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                           *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้ด้าน การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                         *แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน                                                             *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในสำนักงาน (Word, Excel, Powerpoint)             *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                      

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์                                                                                *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับระบบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                    *นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ (Thailand 4.0.)                                                  *ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการฐานข้อมูล การใช้คำสั่งจัดการฐานข้อมูล                                                 *การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                          *ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ(Security management)       *ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                                    *การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                    *แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                      *แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                      *แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                      *แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                      *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                264                                                   

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการข้าว

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการข้าว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการข้าว                                                                                            *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                         *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                        *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                               *ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในสำนักงาน (Word, Excel, Powerpoint)               *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                  *แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                               *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชีเบื้องต้น                                                                          *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักงานผู้ตรวจการเงินแผ่นดิน ปี 2562 BC-33285

270฿

รหัสสินค้า: KP-33285 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักงานผู้ตรวจการเงินแผ่นดิน ปี 2562 BC-33285
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน                                                                        *แนวข้อสอบ ความสามารถการวิเคราะห์ สรุปข้อเท็จจริงและเหตุผล                                          *แนวข้อสอบ การใช้ภาษาไทย                                                                                    *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                 *แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                 *แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                *พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560                                     *ความรู้เกี่ยวกับหลักกฏหมายปกครอง                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบสวนเรื่องร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560                             *แนวข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                                    *แนวข้อสอบ การสืบสวนและสอบสวน                                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 BC-32899

270฿

รหัสสินค้า: KP-32899 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 BC-32899
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                            *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560  *การวิเคราะห์ *การวางแผน *การบริหารเชิงกลยุทธ์ *การจัดทำแผน/โครงการ *การติดตามประเมินผล *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) *นโยบายรัฐบาล *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ) *การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 *แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ *การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) *เจาะข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี *เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น *เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 *เจาะข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1. *เจาะข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. *เจาะข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.         

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 BC-32875

270฿

รหัสสินค้า: KP-32875 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 BC-32875
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                            *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                    *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์                                                                            *แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                  *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                      *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                     *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่เทคนิครักษาความปลอดภัย ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัย  บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่เทคนิครักษาความปลอดภัย ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัย  บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ ทอท.                                                                                                    *พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                    *แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office *แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                  *แนวข้อสอบ Microsoft  Excel    *แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                         *แนวข้อสอบ Internet    *ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมการปลอดภัย                                                                               *ระบบการจัดการความปลอดภัย                                                                                      *แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่เทคนิครักษาความปลอดภัย ชุดที่ 1.                                                 *แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่เทคนิครักษาความปลอดภัย ชุดที่ 2.                                                *แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่เทคนิครักษาความปลอดภัย ชุดที่ 3.                                                *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์          

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน  บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-039

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน  บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-039
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ ทอท.                                                                                                    *พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                    *แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office *แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                  *แนวข้อสอบ Microsoft  Excel    *แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                         *แนวข้อสอบ Internet    *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสนามบิน                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ                                                                                *การจัดการท่าอากาศยาน                                                                                             *การปฏิบัติงานของท่าอากาศยาน                                                                                     *ความรู้ด้านการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่สนามบิน                                                                     *ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                          *แนวข้อสอบรวม

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ  บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-032

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ  บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-032
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ ทอท.                                                                                                    *พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                    *แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office *แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                  *แนวข้อสอบ Microsoft  Excel      *แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                         *แนวข้อสอบ Internet                                                                                           *ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                *การตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ                                                                  *การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                         *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                    *แนวข้อสอบ ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                      *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                      

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี BB-035

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี BB-035
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                                   *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                 *ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                                 *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                   *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                          *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     *การติดตามและประเมินผลนโยบายและโครงการ                                                                    *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                               *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                               *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                  

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง BB-002

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง BB-002
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง        *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง                                                                                      *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล                                                                                *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล                                                     *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                           *การวิเคราะห์นโยบาย                                                                                                 *ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ                                                                                        *การเขียนแผนงาน/โครงการ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี                                                                              *การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ                                     *การประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน                                                                  *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             *แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                         *การบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                              *ความรู้ด้านการบริหารทั่วไป                                                                                           *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ ชุดที่ 2.                                                                        *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                                                                

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สภากาชาดไทย

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สภากาชาดไทย
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย     *แนวข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                               *ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                                          *การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                           *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                *การจัดทำงบประมาณ                                                                                                  *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                  *การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                              *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคม                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ปี2561 BC-31694

260฿

รหัสสินค้า: KP-31694 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ปี2561 BC-31694
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส.        *พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519                                                      *แนวข้อสอบ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545                                                                               *พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522                                                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560                                                                               *พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ. 2534                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2543                                                               *พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550                                                     *พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559                                   *แนวข้อสอบ พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533                                             *ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2545                                             *ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยรายละเอียดและแบบหนังสือ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการตักเตือน การเปรียบเทียบปรับ และการปิดชั่วคราวสถานประกอบการหรือการพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560                                                                                                                *ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่พยาน ในคดียาเสพติด พ.ศ. 2547                                                                                             *ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2552         *ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และ การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                     

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกใหม่ 2560 BC – 8940

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกใหม่ 2560 BC – 8940
สารบัญ
Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ    ค่านิยม                                                                          êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                               êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                                      êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                                      êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535                                              êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                 êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                      Øการจัดการข้อมูล                                                                                                      Øการวิเคราะห์ปัญหา                                                                                                    Øการประสานงานและการบริการ                                                                                      Øการบริหารทั่วไป                                                                                                                 êแนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป