คู่มือเตรียมสอบบุคลากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบบุคลากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63  รูปเล่ม:เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประวัติ ค่านิยม วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การเสิรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร *ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐแนวใหม่ *ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) *การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ *การจัดหาบุคลากร *การคัดเลือก(Selction) *การบรรจุและการแต่งตั้ง *ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ *การบริหารค่าตอบแทน *แรงงานสัมพันธ์ *พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 *เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 *แนวข้อสอบบุคลากร ชุดที่ 1 *แนวข้อสอบบุคลากร ชุดที่ 2 *แนวข้อสอบบุคลากร ชุดที่ 3 *แนวข้อบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

คู่มือเตรียมสอบบุคลากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย  ปี 63 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบบุคลากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย  ปี 63  รูปเล่ม : เย็บแท๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย                                                                            *แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                                *แนวข้อสอบภาษาไทย                                                                                          *แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                  *การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                              *ความรู้พื้นฐานการบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                        *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                     *การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                            *การประเมินผลบุคคล                                                                                                   *หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                          *กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                   *แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                          *แนวข้อสอบบุคลากร ชุดที่ 1.                                                                                  *แนวข้อสอบบุคลากร ชุดที่ 2.                                                                                  *แนวข้อสอบบุคลากร ชุดที่ 3.                                                                                  *แนวข้อสอบบุคลากร ชุดที่ 4.                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                     *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                      *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                              *ความรู้พื้นฐานการบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                        *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                     *การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                            *การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                        *การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                                                                             *การออกจากงาน                                                                                                        *การประเมินผลบุคคล                                                                                                   *การประเมินค่างาน (Job Evaluation)                                                                                 *การวิเคราะห์งาน                                                                                                       *หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                          *กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                   *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                       *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                             *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                   *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                       

คู่มือเตรียมสอบบุคลากร กรมท่าอากาศยาน ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ บุคลากร กรมท่าอากาศยาน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                    *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                                *แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                        * แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                    *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537                                                 *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537                   *หลักการและแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                     *กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                   *แนวข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                          *แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.                                                                                   *แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.                                                                                   *แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.                                                                                   *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                              

คู่มือเตรียมสอบบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                    *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                       *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                        *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office *แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                   *แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                    *แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                                            *ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                               *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                            *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                           *การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                            *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                  *การประสานงานและการบริการ                                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                             *แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.                                                                                *แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.                                                                                   *แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 4.                                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม