คู่มือเตรียมสอบบรรณารักษ์ โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี  ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบบรรณารักษ์ โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                  *พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550                                                   *พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537                                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561            *ความรู้ด้านบรรณารักษ์                                                                                                *ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ                       *ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด                                                                       *ระบบการจัดหมู่หนังสือและสื่อต่างๆ                                                                                  *การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                                 *การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ                                                                                  *การส่งเสริมการอ่าน  การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การบริหารงานการบริการห้องสมุด                            *ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์                                                     *การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาหนังสือ                                                                             *การจัดเก็บสถิติงานเทคนิคของห้องสมุด                                                                              *การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด                                                     *การจัดทำแผนการปฏิบัติงานบรรณารักษ์                                                                             *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.                                                                               *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.                                                                               *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.                                                                               *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 4.                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด                                                                           *แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์