คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศิลปากร ออกใหม่ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศิลปากร ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการโลจิสติกส์                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการฐานข้อมูล                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel                                                            *แนวข้อสอบ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel                                                        *ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน                               *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                  *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                  *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                  *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.                                                  *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                           

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมที่ดิน ออกใหม่ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมที่ดิน ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน          *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                 *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                 *การวางแผน                                                                                                           *การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                          *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     *การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                  *การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                  *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.                                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                   

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2563 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2563  รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล    *ความรู้เกี่ยวกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                      *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของกองทุน พัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2562                                                                                             *ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                               *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                       *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                        *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     *การติดตามและประเมินผลโครงการ                                                                                  *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                *การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                  *ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                         *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                 *แนวข้อสอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                  *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                              *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                              *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                         

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                *ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                                         *เศรษฐกิจระหว่างประเทศ                                                                                              *กฎหมายระหว่างประเทศ                                                                                              *องค์การระหว่างประเทศ                                                                                               *แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 1.                                                              *แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 2.                                                              *แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 3.                                                              *แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 4.                                                              *การเขียนและการแปลภาษาอังกฤษ                                                                                   *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1.                                                                                  *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2.                                                                                  *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 3.                                                                                  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ     *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                                                                         * นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    * แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                     * แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                         * แผนความมั่นคงแห่งชาติ                                                                                              *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                     *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *การกำหนดยุทธศาสตร์                                                                                                *การกำหนดตัวชี้วัด                                                                                                      *การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                        *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *การตั้งงบประมาณประจำปี                                                                                            *ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                        *การบริหารแผนงานโครงการ                                                                                          *การติดตามและประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน                                                             *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                                               *แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม         

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                          *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                            *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548                                 *ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548                                     *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                       *แผนแม่บท                                                                                                              *แผนการปฏิรูปประเทศ                                                                                                 *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                               *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       *ความรู้ด้านแผนงาน /โครงการ                                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                             *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                             *แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดทเปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ                                                                      *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           * ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537                                           *นโยบายรัฐบาล                                                                                                          *การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                                             *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management                                                      *การจัดทำและนำเสนอแผนงบประมาณ                                                                               *ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                        *การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผล                                                                                 *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                           *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                         

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-34114

270฿

รหัสสินค้า: KP-34114 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-34114 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน และ สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน                                                *ความรู้ทั่วไปด้านพลังงาน                                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    *ประเด็นปฏิรูปด้านพลังงาน                                                                                          *ยุทธศาสตร์พลังงาน                                                                                                    *การจัดทำนโยบายและแผนด้านพลังงาน                                                                            *การจัดทำงบประมาณภาครัฐ                                                                                          *การวิเคราะห์เชิงวิชาการด้านพลังงาน                                                                                *ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน                                                       *ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน                                                                                   *การผลิตไฟฟ้าของประเทศ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและสื่อสารกับภาคประชาชน                          *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                           *รวมแนวข้อสอบด้านพลังงาน                                                                                    *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน      

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมชลประทาน

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมชลประทาน รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                        *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                      *พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                   *แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558               *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                      *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     *การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                  *การติดตามประเมินผลโครงการ                                                                                       *การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                                             *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                *การวางแผน      *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                        *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                             *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                             *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการขนส่งทางบก

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการขนส่งทางบก #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก                                                                                   *แนวข้อสอบด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล                                                                *พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                               *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                            *กฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2554                                                               *กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ขนาด หรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถที่จะรับจดทะเบียนเป็นรถ ประเภทต่างๆ พ.ศ. 2548                                                                                               *หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ ของสำนักงบประมาณ                                          *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                 *การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                  *การวางแผน                                                                                                            *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                *ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                        *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                          *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                                                                  *พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย                                                                                   *แนวข้อสอบคณิตศาสตร์                                                                                        *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                         *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                             *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                          *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     *การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 *การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                  *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                 

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                          *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                 *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                           *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                          *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                      *การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                  *การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                  *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , Powerpoint)                          *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี                                                                   *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                          *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                      *การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                  *การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                  *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือน BB-105

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือน BB-105
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการบินพลเรือน                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                 *การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                          *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                      *การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                  *การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                  *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.        *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                      

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมปศุสัตว์

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมปศุสัตว์ รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์                                                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 * แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             *แผนปฏิบัติราชการ                                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์                                                                                           *ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                           *แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม                                                                      *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                                                            

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา BC-33902 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รหัสสินค้า: KP-33902 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา BC-33902 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                                                               «แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                              «แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                              «แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562                                                           «แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                          «แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                          *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                                    «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่  3 พ.ศ. 2562                                                                                 *การวางแผนและการบริหารจัดการ                                                                                   *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                          *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    *แผนการการปฏิรูปประเทศ                                                                                            *ระบบราชการ 4.0                                                                                                            «แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                           «แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                   «แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                 «แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                 «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                  

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2562 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                                    *พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556                                                                  «แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556                                                 *พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542                                                                       «แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542                                             *ข้อบังคับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557                                                  *จรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย                                                                  «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                 *การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                          *การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                  *การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                  *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                *นโยบายรัฐบาล                                                                                                        *แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                          «แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                   «แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                           «แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                 «แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                 «แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                 «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือน ปรับปรุงใหม่ #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือน ปรับปรุงใหม่ รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการบินพลเรือน                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป    *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                     *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                 *การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                          *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                      *การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                  *การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                  *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.        *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                      

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ                                               *พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561                    *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554          *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                          *แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศ                                                     *มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช                                                                                *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                     *การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                           *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                        *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *การติดตามประเมินผล                                                                                                 *การแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย                                                                         *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์               

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี 2562 BC-33391 **ใช้ได้ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท**

270฿

รหัสสินค้า: KP-33391 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี 2562 BC-33391 
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                              *แผนกลยุทธ์ สศช.                                                                                                      *การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของ สศช.                                                                        *การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                            *การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                          *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *การขับเคลื่อนและการพัฒนา                                                                                         *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)                                                  *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                           *ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                                 *ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนหลักการ ทฤษฎี ความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบัน และความรู้ทั่วไป                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ความรู้ทั่วไป                                  *การสรุปและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย พร้อมแนวข้อสอบ                                    *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                         *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                       *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                         

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง                                                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน                                                                                            *การติดตามประเมินผล                                                                                                 *การเขียนโครงการ                                                                                                      *แนวข้อสอบ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                            *แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 BC-33346

280฿

รหัสสินค้า: KP-33346 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 BC-33346
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับ ปภ. 4.0                                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            * แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552                     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553                       *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554                            *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                           *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                            *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562    *การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดทำโครงการ                                                                  *การบริหารเชิงกลยุทธ์                                                                                                  *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                            

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม BB-084

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม BB-084
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                   *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์                                                                                           *การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                           *การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                          *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *การจัดทำงบประมาณ                                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และสรุปประเด็นสำคัญ                                                                *ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)                                                  *ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                                               *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                   *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                         *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                          

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี
สารบัญ
*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                 *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                    *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546         *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                                *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน.                         *นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                          *นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ                                                                                               *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564                        *ความรู้เกี่ยวกับ แผนปฏิบัติราชการ                                                                                  *การจัดทำโครงการ                                                                                                    *การจัดทำแผนและการบริหารแผน  นโยบายและโครงการตามแนวทางของสำนักงาน กศน.                             *ความรู้ด้านงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดสรรงบประมาณ การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ                                  *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                              *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.ตำบล จังหวัดพังงา

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.ตำบล จังหวัดพังงา
สารบัญ
*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                          *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                    *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546         *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554         *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                                *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน.                         *นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                          *นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ                                                                                               *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564                        *ความรู้เกี่ยวกับ แผนปฏิบัติราชการ                                                                                  *การจัดทำโครงการ                                                                                                    *การจัดทำแผนและการบริหารแผน  นโยบายและโครงการตามแนวทางของสำนักงาน กศน.                             *ความรู้ด้านการการวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                      *การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน.                                       *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                              *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                              *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                              *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธุ์) กรมวิชาการเกษตร

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธุ์) กรมวิชาการเกษตร
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร       *แนวข้อสอบ ข้อสอบไวยากรณ์ แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                             *แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                           *แนวข้อสอบ การอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                                  *การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นไทย                                            *การเขียน คำกล่าวเปิดการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ                                                                 *การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ                                                         *รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ                                                                                 *ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร                                                                                          *ความรู้ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                           *แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                  *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                  *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                    

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านอำนวยการและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านอำนวยการและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน                                                                                     *นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล                                                                                     *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                                              *การทดสอบและตรวจสอบ เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                        *พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                               *ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน                                                                                  *พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535                                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             *การคิดวิเคราะห์ด้านพลังงาน                                                                                         *การวางแผนด้านพลังงานและเขียนโครงการด้านพลังงาน                                                                   *การสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมของประเทศไทย                                                                   *ความรู้ด้านการจัดการพลังงาน                                                                                       *รวมแนวข้อสอบด้านพลังงาน                                                                                   *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                    

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน                                                                                     *นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล                                                                                     *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4 พ.ศ. 2559                                                                             *พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561                                                                                    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2542                                     *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            *แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan)                                                       *ระเบียบกระทรวงพลังงานว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2554                                    *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน                                                                                           *การติดตามประเมินผล                                                                                                *การเขียนโครงการ                                                                                                     *แนวข้อสอบ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                           *แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                          *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและ สังคม                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 62

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 62
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์                                                                                *ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                 *ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับย่อ                                                        *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                           *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               *การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                          *การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                                       *การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                          *การติดตามและประเมินผล                                                                                           *ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ                                                                                              *การประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน                                                                            *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                    *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                    *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับภารกิจอำนาจหน้าที่ของ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล                                              *ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                           *พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2556                                                                             *ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538                                                                               *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ                                                                                          *ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการจัดทำแผนที่                                                   *แนวข้อสอบ สารสนเทศภูมิศาสตร์และการจัดทำแผนที่                                                    *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                     *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                 *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                          *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                               

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ BB-009

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ BB-009
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                           *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                      *ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                                 *ข้อบังคับกรมธนารักษ์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมธนารักษ์ พ.ศ. 2558                                          *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                               *พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2479                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2556                                                                             *ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538                                                                               *ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการคอมพิวเตอร์                                                                                       *แนวข้อสอบความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1.                                  *แนวข้อสอบความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 2.                                  *ความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                           *ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                             *ความรู้ด้านการประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน                                                     *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                          *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                             

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย BB-003

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย BB-003
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. Office                                                            *Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                          *Microsoft  Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                         *Microsoft  PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                   *Microsoft  Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                           *ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538                                                                               *ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตร์และการทำแผนที่                                                              *แนวข้อสอบ สารสนเทศภูมิศาสตร์และการทำแผนที่                                                       *การวิเคราะห์นโยบาย                                                                                                  *การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                              *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                              *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                              *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                                          

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                           *ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                                 *ข้อบังคับกรมธนารักษ์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมธนารักษ์ พ.ศ. 2558                                          *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                         *แนวข้อสอบความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                    *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          *พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2556                                                                             *ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538                                                                               *ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน                                                                                    *การวิเคราะห์นโยบาย                                                                                                  *การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                              *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                              *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                              *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                                  

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานีและหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์                *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                     *ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                                 *ข้อบังคับกรมธนารักษ์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมธนารักษ์ พ.ศ. 2558                                          *ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการคอมพิวเตอร์                                                                                       *แนวข้อสอบความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                   *การวิเคราะห์นโยบาย                                                                                                  *การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                  *การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                              *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                *การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                           *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                              *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                              *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                                  

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8. อุดรธานี                                                                          *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับงานสุขภาพจิต                                                                                         *ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ                                                                                         *การวิเคราะห์นโยบาย                                                                                                  *การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน                                                                           *การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                              *การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                           *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                *เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                              *เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                              *เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                                                      

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม                                                                *ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                   *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสหกรณ์                                                                          *การวางแผน                                                                                                            *การติดตามประเมินผล          *การเขียนโครงการ                                                                                               *แนวข้อสอบ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                            *แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและ สังคม                                            

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31809

280฿

รหัสสินค้า: KP-31809 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31809
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทพมหานครบริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม                                        *วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร                                                                                 *แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)                                                        *นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร                                                                                    *เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                           *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550                                                                               *ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                      *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)                *แนวข้อสอบ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556                            *การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ และนโยบายสาธารณะ                                                                *การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ขององค์กร                                                                     *การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร                                                       *การกำหนดตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และโครงการ                                                 *การกำหนดแผน โครงการ และแนวทางการพัฒนาองค์กร                                                          *การนำนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ                                                                               *การติดตามและประเมินผลนโยบาย  โครงการ                                                                     *การจัดทำผลการดำเนินการ และการนำเสนอรายงาน                                                               *ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติเบื้องต้น                                                                    *หลักการและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง                                                                            *การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                  *การบริหารจัดการงบประมาณ                                                                                         *ภาพลักษณ์องค์กร                                                                                                      *หลักการและเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ                                                                           *การสื่อสารการประชาสัมพันธ์                                                                                         *การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูล                                                                       *การถ่ายทอดความรู้และการให้คำปรึกษา                                                                            *เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                       *เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                     *เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                                

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ปี 2561 BC-31502

270฿

รหัสสินค้า: KP-31502 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ปี 2561 BC-31502
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550                                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.  2554                                                                          *แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี 2560                                *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และบริบทของโลก ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนระยะ 12 ปี พ.ศ.2552-2563                         *ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การจัดทำสถิติ การวิเคราะห์และการแปลผลทางสถิติ                                                                                  *ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบายและแผนการจัดทำแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผล และการรายงาน                                                    *ความรู้ความเข้าใจในหลักการการจัดทำผังเมืองรวมที่มีผลต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร                                                *เทคนิคการการมีส่วนร่วม                                                                                             *การประสานงาน                                                                                                       *การประชาสัมพันธ์                                                                                                    *การสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้                                                                                 *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                 *เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                         *เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                        *เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                        *เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                 

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกใหม่ 2560 BC – 8971

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกใหม่ 2560 BC – 8971
สารบัญ
Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม                            êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                             Øการวิเคราะห์                                                                                                                                                                                   Øการวางแผน                                                                                                                                                                                    Øการบริหารเชิงยุทธศาสตร์                                                                                                                                                           Øการจัดทำแผน/โครงการ                                                                                                                                                               Øการติดตามและประเมินผล                                                                                                                                                         Øแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)                                                                            Øนโยบายรัฐบาล                                                                                                                                                                               Øยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)และการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0                                                                      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                   êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                 êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                          êเจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)                                                     êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                                                                êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                                                                êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                                                                êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.