คู่มือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                                   *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                      *ความรู้ด้านการคลัง                                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                          *การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                         *การบริหารแผนงานและงบประมาณ                                                                                  *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน                                                                             *ความรู้ด้านการใช้ภาษา การเรียงความ การย่อความ การสรุปสาระสำคัญ                                         *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                             *แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           *แนวข้อสอบความรู้ด้านการพัสดุ                                                                                  *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                         *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                            *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                            *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์