คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน     *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                      *พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558                                                                                                   *พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537                                                                                       *แนวข้อสอบ  พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวมข้อมูล                                                                                *การจัดเตรียมการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                              *การจัดเก็บเอกสาร                                                                                                      *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                               *แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                 *แนวข้อสอบ แนวข้อสอบงานบริหารเอกสาร                                                                  *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์