คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่้วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่้วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                                                               *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                 *ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                                 *การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล                                                                                   *การบริหารงบประมาณ                                                                                                          *การจัดการองค์กร                                                                                                      *การจัดการองค์ความรู้                                                                                                  *การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล                                                                                      *การประสานงาน                                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ                                                                         *แนวข้อสอบความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น                                                                             *แนวข้อสอบการสรุปและวิเคราะห์งาน                                                                            *แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์                                                                        *แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงาน                                                                          *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                        *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                        *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์