คู่มือสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                                *แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                 *ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม                                                                                      *พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                           *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2542                                   *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุพ.ศ. 2552                  *ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา                              *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา ชุดที่ 1.                                                                                   *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา ชุดที่ 2.                                                                                   *พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562                                                                             *ความรู้ด้านการตลาด                                                                                                  *แนวข้อสอบด้านการตลาด                                                                                         *แนวข้อสอบความรู้เศรษฐศาสตร์                                                                                  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์