คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค                                                                                       *ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                                *ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข)                                                                       *ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ(พ.ศ. 2560-2579)                     *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                       *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                     *ความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติเบื้องต้น                                                                                      *ความรู้ด้านสาธารณสุขศาสตร์และระบาดวิทยา                                                                      *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์                                                                                     *การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                         *ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                                *การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ                                                                        *การนิเทศงานและติดตามประเมินผล                                                                                 *การบริหารความเสี่ยง                                                                                                  *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                             *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.