คู่มือสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแมีกติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2. พ.ศ. 2562                                                                               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                             *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                          *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   *ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                               *พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                           *พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535                                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558                          *พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507                                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2559              *พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545                                                                            *พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562                                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562                                                     *พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562                                                 *การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการป้องกันรักษาป่า                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกป่า                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่ดินป่าไม้ และการจัดการป่าชุมชน                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม