คู่มือสอบนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ออกใหม่ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                      *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2532                                                                *ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานคลัง                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                         *ความรู้ด้านการพัสดุ                                                                                                    *ความรู้ด้านการตรวจสอบใบสำคัญของสำนักงาน                                                                              *การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                                             *ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                      *การวิเคราะห์สินเชื่อ                                                                                                     *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *การบริหารจัดการและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม                                                                   *แนวข้อสอบความรู้ด้านการพัสดุ                                                                                 *แนวข้อสอบงานคลัง                                                                                                *แนวข้อสอบบัญชี การเงิน                                                                                          *แนวข้อสอบแผนงาน โครงการ                                                                                    *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ                                                                                   *แนวข้อสอบการพัฒนาภาคเกษตรกรรม                                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์