คู่มือสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ส่วนความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ออกใหม่ปี 2563

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ส่วนความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ออกใหม่ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                                     *แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                 *หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                          *แนวข้อสอบ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      *จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว                                                                                  *แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว                                                             *การพัฒนาผู้เรียน                                                                                                     *แนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียน                                                                                  *การบริหารจัดการชั้นเรียน                                                                                            *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน                                                                        *การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                 *แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                             *สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                          *แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                     *การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                     *แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                 *แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา