Sale!

คู่มือสอบนายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 335 หน้า
สารบัญ
• ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3พ.ศ.2562

* กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555

* กฎ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2554

* กฎ ก.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2557

* ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555

* ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2557

* ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา • ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

* ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

* ระบบแสงสว่าง

* ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ

* ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสื่อสาร

* ความรู้เกี่ยวกับระบบการสื่อสารโทรคมนาคม

* ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร์

* ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ อ่านแบบไฟฟ้า

* การประมาณราคางานระบบไฟฟ้า

* การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า

* การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

* แนวข้อสอบด้านซ่อมบำรุง

* รวมแนวข้อสอบ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top