Sale!

คู่มือสอบนายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างโยธา) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างโยธา) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 319 หน้า
สารบัญ
• ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3พ.ศ.2562

* กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555

* กฎ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2554

* กฎ ก.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2557

* ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555

* ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2557

* ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา • ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

* พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562

* กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

* ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ

* การประมาณราคาค่าก่อสร้าง

* ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง

* ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

* ความรู้ทางด้านการทดสอบคุณภาพวัสดุ

* แนวข้อสอบการสำรวจ

* แนวข้อสอบงานเขียนแบบออกแบบ

* แนวข้อสอบการบริหารจัดการงานก่อสร้าง

* แนวข้อสอบช่างโยธา

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top