ชีทราม POL2108 สรุปหลักปฏิบัติการทางการปกครองและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

70฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทที่ 1 การบริหารปกครองสาธารณะ บทที่ 2 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่และธรรมาภิบาล บทที่ 3 การใช้อำนาจรัฐ และการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ บทที่ 4 แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง บทที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับศาลปกครอง บทที่ 6 การวางแนวทางปฏิบัติราชการตามหลักกฎหมายทั่วไป และการบริหารราชการแผ่นดิน บทที่ 7 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำนาจรัฐ บทที่ 8 การจัดการและการดำเนินกิจกรรมของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ ส่วนที่ 2 บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การบริหารปกครองในทางรัฐศาสตร์ บทที่ 3 การบริหารปกครองแบบมีส่วนร่วม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top