สรุป POL1101 / PS110 การเมืองและการปกครองของไทย

54฿

POL1101 / PS110 สรุปการเมืองและการปกครองของไทย


*
*
*
*
*
* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

เนื้อหาประกอบด้วย
ภาค 1 ความนำทั่วไป
บทที่ 1 การเมืองการปกครอง รูปแบบ ลักษณะและลัทธิ
บทที่ 2 หลักประชาธิปไตย
ภาค 2 : ประวัติศาสตร์
บทที่ 3 สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์
บทที่ 4 ปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475
บทที่ 5 กบฎ ปฏิวัติ รัฐประหาร
ภาค 3 : สถาบัน
บทที่ 6 รัฐธรรมนูญ
บทที่ 7 พระมหากษัตริย์
บทที่ 8 คณะรัฐมนตรี
บทที่ 9 รัฐสภา
บทที่ 10 การบัญญัติกฎหมาย
บทที่ 11 ตุลาการ
บทที่ 12 พรรคการเมือง
บทที่ 13 กลุ่มผลประโยชน์
บทที่ 14 การเลือกตั้ง
ภาค 4 : ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
บทที่ 15 การบริหารราชการ
บทที่ 16 ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
บทที่ 17 การปกครองส่วนภูมิภาค
บทที่ 18 การปกครองท้องถิ่น

ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด
เพิ่มเติมเนื้อหาจากตำราเรียนเล่มล่าสุดจากคำบรรยายในห้องเรียนและจากแนวข้อสอบหลายๆภาค
ลักษณะพิเศษของข้อสอบชุดนี้ก็คือ สั้น กะทัดรัด เข้าใจง่าย
เนื้อหาที่นำเสนอล้วนแต่มีความสำคัญในแต่ละบทเรียน ข้อสอบวิชานี้เป็นปรนัย 100 ข้อ
มีทั้งหมด 107 หน้า
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย


*
*
*
*
*
*,มีบริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

น้ำหนัก 1 กก.
Scroll to Top