Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 67 BB-418

255฿299฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 67 BB-418 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 343 หน้า
สารบัญ
• กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข ได้แก่

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553

* พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

* พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

* พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

* พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 • ความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการสาธารณสุข ระบบบริการสุขภาพและการพัฒนางาน ได้แก่ -อนามัยชุมชน -ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ -การคุ้มครองผู้บริโภค -การวิจัยทางด้านสาธารณสุข -ชีวสถิติ -ระบาดวิทยา การป้องกันและการควบคุมโรค -การบริหารงานสาธารณสุข -การรักษาพยาบาลเบื้องต้น (การปฐมพยาบาล) -การส่งเสริมสุขภาพ -สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ – การมีส่วนร่วมของประชาชน – การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านสาธารณสุข การนิเทศ ติดตามประเมินผล • ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย

* แนวข้อสอบสาธารณสุขE-book Download  รายละเอียดสินค้าจัดส่งทางอีเมล

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top