Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 67 BB-416

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 67 BB-416 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 320 หน้า
สารบัญ

* หลักพฤกษศาสตร์

* การจำแนกพืช

* การปลูก ดูแลบำรุงรักษา การตัดแต่ง การค้ำยัน และการล้อมย้าย

* การปรับปรุงพันธุ์พืช

* การขยายพันธุ์พืชและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

* การปรับปรุงวิธีการผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการเกษตร

* การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และการอารักขาพืช

* การปรับปรุงดินและน้ำเพื่อการเกษตร

* การเก็บรักษาผลผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และธุรกิจเกษตร

* การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลผลิต และแหล่งผลผลิตทางการเกษตร

* การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกษตร

* เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร

* การออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี และการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง

* หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

* เครื่องจักรการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร

* เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และการนำนวัตกรรมมาใช้

* การส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน

* การส่งเสริมการทำเกษตรในเมือง เกษตรอัจฉริยะ

* แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

* แนวข้อสอบเกษตร

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์E-book Download  รายละเอียดสินค้าจัดส่งทางอีเมล

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top