Sale!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 67 BB-423

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 67 BB-423 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 339 หน้า
สารบัญ
• ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

* นโยบายของกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและพื้นที่สีเขียว

* พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

* กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ.2545

* กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560

* กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561

* ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544

* ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคารสถานที่และสถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ. 2545

* แนวข้อสอบข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคารสถานที่และสถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ. 2545

* ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546

* ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562

* ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ.2543 • ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการรักษาความสะอาด ได้แก่

* การควบคุมการเก็บขนมูลฝอย การกวาด การขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน

* อัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการ และการให้บริการแก่ประชาชน

* ประเภทมูลฝอยและประเภทภาชนะรองรับมูลฝอย

* การรักษาสภาวะแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม

* การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การลดปริมาณมูลฝอยและการดูแลพื้นที่สีเขียว

* การให้บริการเก็บขนไขมัน ของเสียอันตรายและสิ่งเปรอะเปื้อนในเขตกรุงเทพมหานคร

* แนวข้อสอบการรักษาสภาพแวดล้อม

* แนวข้อสอบรวมเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top