Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 328 หน้า
สารบัญ
• ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (การวิเคราะห์-สรุปเหตุผล)

* แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน)

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6. พ.ศ.2562

* ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

* ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย

* ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* การวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาหลักสูตร

* การแนะแนวการศึกษานโยบายและการวางแผน การบริหารโครงการ

* การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

* การบริหารและการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้

* การวัดและประเมินผลการศึกษา

* แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top