Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง (ลูกจ้างทุนหมุนเวียน) กรมท่าอากาศยาน ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง (ลูกจ้างทุนหมุนเวียน) กรมท่าอากาศยาน ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 302 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ.2553

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2562

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537

* พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

* ความรู้พื้นฐานทางสถิติและการใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการตลาด การจัดทำพื้นที่เชิงพาณิชย์ การทำสัญญาเช่า

* ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

* แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

* แนวข้อสอบความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล

* แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางสถิติ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top