Sale!

คู่มือสอบภาค ก ครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี 67 BB-410

255฿299฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบภาค ก ครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี 67 BB-410 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 350 หน้า
สารบัญ
• ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ

* ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

* ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

* ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

* พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

* กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555

* แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

* ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

* ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

* ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพ

* แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top