Sale!

คู่มือสอบนิติกร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนิติกร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 299 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล)

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

* ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด พ.ศ.2565 ++ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด เช่น

* ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2567

* ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญประเภทเงินด่วนเพื่อสมาชิก (Fast Money) พ.ศ. 2567

* ระเบียบฯ ว่าด้วยการติดตามหนี้ที่ผิดนัดชำระกับสหกรณ์ พ.ศ. 2566

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

* แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

* พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top