Sale!

คู่มือสอบนักจิตวิทยาปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักจิตวิทยาปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 309 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์

* ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์และนโยบายของกรมราชทัณฑ์

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560

* กฎกระทรวงการดำเนินการทางวินัยผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563

* กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินของผู้ต้องขังเป็นสิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในเรือนจำ พ.ศ. 2563

* กฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ. 2563

* กฎกระทรวงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ พ.ศ. 2563

* กฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขัง พ.ศ. 2563

* กฎกระทรวงกำหนดระบบการจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง การควบคุมและการแยกคุมขัง และการย้ายผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563

* พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482

* ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

* ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพจิต และการบำบัดทางจิตวิทยา

* ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอาชญาวิทยา

* แนวข้อสอบความรู้ด้านจิตวิทยา

* แนวข้อสอบนักจิตวิทยา

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top