Sale!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 314 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการ

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ฉบับย่อ)

* ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

* ความรู้เกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0

* ความรู้เกี่ยวกับคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา (ปี 2567)

* การจัดทำแผนงาน โครงการ

* การจัดทำยุทธศาสตร์

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์

* การติดตามและประเมินผล

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

* การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

* การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล

* มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

* ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

* ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

* ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top