Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 319 หน้า
สารบัญ
• ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (50 คะแนน)

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)

* ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป • ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (50 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579

* แนวข้อสอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579

* ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

* ความรู้ในการจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

* ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

* ความรู้เกี่ยวกับการวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา

* ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ/บทบาทหน้าที่และภาระงานของนักวิชาการศึกษา

* แนวข้อสอบความรู้ด้านการแนะแนว

* แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top