Sale!

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 317 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต

* พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542

* พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม

* ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง

* การควบคุมการก่อสร้าง

* ความรู้ด้านการสำรวจ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง/ออกแบบ

* จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

* ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

* แนวข้อสอบการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

* แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top