Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 328 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต

* พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ถาม-ตอบ) ชุดที่ 3.

* ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

* เศรษฐศาสตร์จุลภาค

* เศรษฐศาสตร์มหภาค

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)

* การจัดทำแผนงาน/โครงการ

* การจัดทำยุทธศาสตร์

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์

* การติดตามและประเมินผล

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

* ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

* แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษี

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top