Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 315 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

* ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 2.

* ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

* ความรู้ด้านการบริหารจัดการ

* ความรู้ด้านงบประมาณ

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)

* การวิเคราะห์แผนงาน / โครงการ

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

* การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

* ความรู้เกี่ยวกับงานสถิติ

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบสถิติ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบสถิติ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบสถิติ ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top