Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 317 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

* พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18 พ.ศ. 2566

* พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 ++ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่า

* ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการของเจ้าท่าเจ้าพนักงานออกใบอนุญาต และนายทะเบียนเรือ พ.ศ.2567

* ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือประมง พ.ศ.2567

* กฎกระทรวงเครื่องหมายถาวรของเรือไทย พ.ศ.2565

* ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการพิจารณาความประพฤติของผู้ทำการในเรือ พ.ศ.2563

* ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2553

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top