Sale!

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 314 หน้า
สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายพื้นฐานสำหรับประเภทวิชาการ ดังนี้

* ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 • ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรม ดังนี้

* พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

* ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านผู้สูงอายุ

* ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง • ความรู้ความเข้าใจสำหรับการปฏิบัติงานตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

* พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

* ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2562

* กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ.2559 ++ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และด้านการพัฒนาสังคม

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 221

* ภารกิจและบทบาทหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ใน 5 สำนัก

* เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ สิทธิของผู้ป่วย

* ใบประกอบวิชาชีพสภาวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

* ความรู้เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ในระดับจุลภาค มหภาค จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ

* การจัดการรายกรณี (Case Manager)

* การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย การประสานงาน เครือข่ายช่วยเหลือสังคม การทำงานในเชิงสหวิชาชีพ

* แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top