Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 67 BB-409

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 67 BB-409 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 326 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562 ++ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

* ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา พ.ศ. 2560 91

* ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการคิดค้นผลงานด้านนวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารคดีและการบริการของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562

* คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 233/2561 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานราชการศาลยุติธรรม ++ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ++ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของสำนักงานศาลยุติธรรม

* ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 1

* ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2

* ข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ

* รวมแนวข้อสอบระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม / ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม และของสำนักงานศาลยุติธรรม ++กฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ++กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

* พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (คะแนนเต็ม 140 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย (Network)

* ความรู้ด้านการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป

* การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security management)

* การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (risk management)

* การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top