Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 67 BB-407

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 67 BB-407 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 332 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562 ++ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

* ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา พ.ศ. 2560

* ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการคิดค้นผลงานด้านนวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารคดีและการบริการของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562

* คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 233/2561 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานราชการศาลยุติธรรม ++ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2559

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2559

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2552

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2546

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544 ++ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของสำนักงานศาลยุติธรรม

* ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 1

* ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2

* ข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ

* ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม พ.ศ.2556

* ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

* รวมแนวข้อสอบระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม / ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม และของสำนักงานศาลยุติธรรม • ความรู้เกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ (คะแนนเต็ม 140 คะแนน)

* พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top