Sale!

คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 329 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ (60 คะแนน)

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562 ++ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

* ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา พ.ศ. 2560

* ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการคิดค้นผลงานด้านนวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารคดีและการบริการของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562

* คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 233/2561 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานราชการศาลยุติธรรม ++ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2559

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2559 97

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2552 ++ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของสำนักงานศาลยุติธรรม

* ข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ

* ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม พ.ศ.2556

* คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 693/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (140 คะแนน) ++ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง

* พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 ++ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และการประเมินราคา

* ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม

* ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง

* ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ

* ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ

* ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

* จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

* แนวข้อสอบการสำรวจ

* แนวข้อสอบการออกแบบ

* รวมแนวข้อสอบงานโยธา

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top