Sale!

คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 302 หน้า
สารบัญ
• ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2534

* ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

* ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563

* ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555

* แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชีแยกประเภท

* ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเกี่ยวกับเงินสด

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคาร

* ความรู้เกี่ยวกับงบการเงิน

* ความรู้เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด

* การวิเคราะห์งบการเงิน

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top