Sale!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการทั่วไป) กรมควบคุมโรค ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการทั่วไป) กรมควบคุมโรค ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 299 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค

* ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)

* ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านสาธารณสุข)

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)

* ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2561-2580) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาธารณสุขศาสตร์

* หลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

* การวิเคราะห์นโยบายและแผน

* การจัดทำแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ

* การบริหารแผนงานและโครงการ

* การจัดทำยุทธศาสตร์

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์

* ความรู้ด้านการนิเทศงานและการติดตามและประเมินผล

* ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ

* การบริหารความเสี่ยง

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top