Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 67

238฿280฿

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 312 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
*พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
*พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
*พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
*พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550

*การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคม
*สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
*การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
*การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
*แนวข้อสอบพัฒนาสังคมชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบพัฒนาสังคมชุดที่ 2.
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top