Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 315 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561
*หลักการบัญชีเบื้องต้น
*ความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงิน
*การจัดทำรายงานทางการเงิน
*ความรู้ด้านงบประมาณ
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.
*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 4.
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top