Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) กรมชลประทาน ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) กรมชลประทาน ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 304 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน

* พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2585 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ.2530

* พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

* หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

* ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี

* ความรู้ด้านพัสดุ

* ความรู้ด้านงบประมาณ

* ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

* เทคนิคการตรวจสอบภายใน

* การบริหารความเสี่ยง

* การควบคุมภายใน

* แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top