Sale!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 319 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน

* การวิเคราะห์นโยบาย

* การจัดทำแผนงาน/โครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน

* การบริหารแผนงานและโครงการ

* การวิเคราะห์โครงการ

* การติดตามและประเมินผลโครงการ

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์

* การจัดทำยุทธศาสตร์

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัย ประมวล แผนงานโครงการ งบประมาณ

* การบริหารแผนปฏิบัติราชการ

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

* การประสานงาน

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top