Sale!

คู่มือสอบนักบัญชีปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ปี 67

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักบัญชีปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 281 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563

* มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

* ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี

* ความรู้ด้านงบประมาณและการบริหารงบประมาณ

* การจัดทำสอบทานข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงินและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

* ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

* เทคนิคการตรวจสอบภายใน

* การบริหารความเสี่ยง

* การควบคุมภายใน

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ธรรมาภิบาล และเทคโนโลยี (เหตุการณ์ปัจจุบัน)

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ธรรมาภิบาล และเทคโนโลยี (เหตุการณ์ปัจจุบัน)

* แนวข้อสอบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 4.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top