Sale!

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 338 หน้า
สารบัญ
• รายวิชาทั่วไปที่ต้องสอบของตำแหน่งคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จำนวน 50 ข้อ 50 คะแนน

* ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

* อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

* ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

* พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559

* พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561

* การดูแลเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 • รายวิชาสอบเฉพาะตำแหน่งของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จำนวน 50 ข้อ 50 คะแนน

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2564

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2559

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* การจัดทำแผนงาน/โครงการ

* การบริหารแผนงานและโครงการ

* ความรู้ด้านงบประมาณ

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top