Sale!

คู่มือสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (สพฐ.) บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (สพฐ.) บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) ปี 67 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 313 หน้า
สารบัญ
•วิชาความสามรถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

* รวมข้อสอบ

* อนุกรม

* เงื่อนไขภาษา

* เงื่อนไขสัญลักษณ์

* การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)

* การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

* อุปมา – อุปไมย

* คณิตศาสตร์ทั่วไป •วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

* การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)

* การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)

* การอ่านจับใจความสำคัญ

* การสรุปความและตีความจากบทความ

* ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา (การใช้คำฟุ่มเฟือย)

* ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 1.

* ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 2.

* สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

* การใช้ภาษาไม่รัดกุม (ฟุ่มเฟือย)

* การใช้คำไม่ถูกต้อง

* การใช้คำราชาศัพท์

* การเติมคำลงในช่องว่าง

* การสะกดคำ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top