Sale!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 327 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ++กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)

* การวิเคราะห์นโยบายและแผน

* การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

* การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

* การวางแผน

* การจัดทำแผนงานและโครงการ

* การบริหารแผนงานและโครงการ

* การติดตามและประเมินผล

* ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ

* การบริหารแผนปฏิบัติราชการ

* ความรู้ด้านการประสานงาน

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top